لیست قیمت ترجمه

در جریان مبلغ ترجمه عمومی و تخصصی تحت پلن های طلایی، نقره ای و برنزی قرار گیرید...

نوع متن: عمومی

تعداد صفحه تعداد کلمات تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنزی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,500 %5 0 تا 2 روز
103,740 ریال
47,679 ریال
36,338 ریال
10 تا 25 صفحه 2,500 تا 6,250 %10 2 تا 6 روز
98,280 ریال
45,180 ریال
34,425 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 %15 6 تا 11 روز
92,820 ریال
42,670 ریال
32,512 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 %18 11 تا 18 روز
89,544 ریال
41,164 ریال
31,365 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 %22 18 تا 31 روز
85,176 ریال
39,156 ریال
29,835 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 %28 31 تا 69 روز
78,624 ریال
36,144 ریال
27,540 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 %36 69 تا 203 روز
69,888 ریال
32,128 ریال
24,480 ریال

نوع متن: تخصصی

تعداد صفحه تعداد کلمات تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنزی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,500 %5 0 تا 2 روز
116,707 ریال
53,650 ریال
36,338 ریال
10 تا 25 صفحه 2,500 تا 6,250 %10 2 تا 6 روز
110,565 ریال
50,827 ریال
34,425 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 %15 6 تا 11 روز
104,422 ریال
48,004 ریال
32,512 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 %18 11 تا 18 روز
100,737 ریال
46,309 ریال
31,365 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 %22 18 تا 31 روز
95,823 ریال
44,050 ریال
29,835 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 %28 31 تا 69 روز
88,452 ریال
40,662 ریال
27,540 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 %36 69 تا 203 روز
78,624 ریال
36,144 ریال
24,480 ریال
توجه:
  • هر صفحه استاندارد ترجمه 250 کلمه در نظر گرفته شده است.
  • تشخیص عمومی یا تخصصی بودن متن بر عهده مدیریت سایت می باشد و پیچیدگی و دشواری متن مد نظر قرار خواهد گرفت.

نوع متن: عمومی

تعداد صفحه تعداد کلمات تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,500 %5 0 تا 2 روز
241,324 ریال
96,400 ریال
10 تا 25 صفحه 2,500 تا 6,250 %10 2 تا 6 روز
228,622 ریال
91,327 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 %15 6 تا 11 روز
215,920 ریال
86,254 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 %18 11 تا 18 روز
208,300 ریال
83,209 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 %22 18 تا 31 روز
198,139 ریال
79,150 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 %28 31 تا 69 روز
182,898 ریال
73,062 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 %36 69 تا 203 روز
162,576 ریال
64,944 ریال

نوع متن: تخصصی

تعداد صفحه تعداد کلمات تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,500 %5 0 تا 2 روز
241,324 ریال
96,400 ریال
10 تا 25 صفحه 2,500 تا 6,250 %10 2 تا 6 روز
228,622 ریال
91,327 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 %15 6 تا 11 روز
215,920 ریال
86,254 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 %18 11 تا 18 روز
208,300 ریال
83,209 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 %22 18 تا 31 روز
198,139 ریال
79,150 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 %28 31 تا 69 روز
182,898 ریال
73,062 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 %36 69 تا 203 روز
162,576 ریال
64,944 ریال
توجه:
  • هر صفحه استاندارد ترجمه 250 کلمه در نظر گرفته شده است.
  • تشخیص عمومی یا تخصصی بودن متن بر عهده مدیریت سایت می باشد و پیچیدگی و دشواری متن مد نظر قرار خواهد گرفت.